Karapan Sapi atau Kerapan Sapi Kalau kita bicara Karapan Sapi atau Kerapan Sapi, pasti akan terlintas